Potrzebujesz prawej ręki od finansów

Dealerska Akademia Dyrektorzy Finansowi to pierwszy projekt przygotowujący do pełnienia funkcji dyrektora finansowego w firmie dealerskiej.

KOLEJNA EDYCJA W ROKU 2022!

ZAINTERESOWANY? WYŚLIJ MAILA O TREŚCI "DF 2022" NA ADRES DAP@MIESIECZNIKDEALER.PL A O STARCIE ZAPISÓW DOWIESZ SIĘ JAKO PIERWSZY!

KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ W AKADEMII?

Główni księgowi, zyskujący wiedzę i umiejętności dyrektora finansowego

Dyrektorzy finansowi, którzy rozwijają swoje kompetencje

Właściciele, członkowie zarządu, którzy samodzielnie zarządzają, finansami dealerstwa

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W AKADEMII?

Umocnisz wartość firmy w relacjach z kluczowymi partnerami biznesowymi – instytucjami finansowymi i importerami

Rozwiniesz swoje kompetencje zawodowe, zyskasz nowe wyzwania i perspektywy

Podniesiesz umiejętności struktur finansowo-księgowych, dzięki którym przewidzisz kryzysy i nadchodzące trendy – szybciej niż Twoi konkurenci

Przyspieszysz rotację należności, zapewnisz firmie dodatkowy kapitał obrotowy i podniesiesz jej rzeczywistą rentowność

PROGRAM ZAJĘĆ

Marta Szafarowska, 25.01.2019

PODATKI

1. Znaczenie podatków w firmie

Bezpieczeństwo podatkowe:

 • procedury wewnętrzne i ich przestrzeganie,
 • urzędowe interpretacje prawa podatkowego oraz orzecznictwo sądów,

Efektywne rozliczanie podatków w firmie - struktura kapitałowa i formy prowadzenia działalności gospodarczej a skutki podatkowe.

2. Ogólne prawo podatkowe

Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych

 • zobowiązania podatkowe powstające z mocy prawa,
 • zobowiązania podatkowe powstające na mocy decyzji,

Sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych

Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych, w tym: odpowiedzialność członków zarządu (i osób trzecich, np. spadkobiercy, nabywcy części przedsiębiorstwa) za zobowiązania podatkowe

3. Postępowanie podatkowe oraz postępowanie sądowo – administracyjne

 • organy kontroli skarbowej, organy podatkowe, sądy administracyjne I i II instancji,
 • rozstrzygnięcia w toku postępowania oraz środki zaskarżenia,
 • postępowanie w przedmiocie urzędowych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

4. Podatki dochodowe oraz kształtowanie polityki w tym zakresie (w odniesieniu między innymi do samochodów oraz części zamiennych)

Podatek dochodowy od osób fizycznych:

 • formy współpracy a źródła przychodów oraz ogólne zasady rozpoznawania przychodów,
 • koszty uzyskania przychodów, koszty faktycznie poniesione oraz koszty zryczałtowane,
 • wybrane zwolnienia,
 • obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne,

Podatek dochodowy od osób prawnych:

 • źródła przychodów,
 • ogólne zasady dotyczące rozpoznania przychodów i kosztów uzyskania przychodów,
 • wybrane koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów,
 • podstawowe informacje na temat podatku u źródła z uwzględnieniem typowych postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

5. Podatek od towarów i usług

 • dostawa towarów oraz świadczenie usług,
 • WDT oraz WNT,
 • obrót jako podstawa opodatkowania,
 • ogólny oraz szczególny obowiązek podatkowy,
 • kiedy podatek naliczony nie podlega odliczeniu?
 • dokumentowanie dla potrzeb podatku od towarów i usług.

6. Podatek od nieruchomości oraz inne podatki

ZARZĄDZANIE WSKAŹNIKOWE W FIRMIE DEALERSKIEJ

Wojciech Kordalewski, 26.01.2019/8.03.2019

Wyzwania dyrektora finansowego

Rola dyrektora finansowego w organizacji dealerskiej i zakres jego obowiązków,

Planowanie

Na czym polega planowanie?

Wpływ dealerskiej działalności operacyjnej na wskaźniki finansowe osiągane przez firmę:

Omówienie procesu planowania:

 • analiza zewnętrzna,
 • analiza wewnętrzna,
 • przygotowanie celów, budżetu oraz konkretnego planu działania (budżetowanie od góry i od dołu),
 • monitorowanie wykonania i/lub ewentualne korekty,
 • sprzedaż samochodów nowych,
 • sprzedaż samochodów używanych,
 • serwis mechaniczny,
 • serwis blacharsko-lakierniczy,
 • dział sprzedaży finansowania i ubezpieczeń,
 • dział części.

Procedury finansowe

 • zarządzanie należnościami (w tym: terminy płatności),
 • dostosowanie systemu wynagrodzeń,
 • zarządzanie marżą – kompetencje poszczególnych pracowników.

DEALERSKIE ŹRÓDŁA ZYSKÓW

Michał Wąsik, 9.03.2019

Aktualne wyzwania rynku:

 • omówienie problemów
 • przedstawienie przykładowych rozwiązań

Zarządzanie dealerstwem

Modele zarządzania stacjami dealerskimi:

 • struktura organizacyjna firmy,
 • podział kompetencji i odpowiedzialności,
 • budżety oraz planowanie,
 • zarządzania finansami,
 • modele biznesowe.

Personel i struktura organizacyjna

 • zarządzanie ludźmi,
 • kierownicy działów.

Zarządzanie finansami

Centra zysku stacji dealerskich

 • dział sprzedaży samochodów nowych,
 • dział sprzedaży samochodów używanych,
 • dział serwisu,
 • dział blacharni / lakierni,
 • dział części,
 • koszty pośrednie,

Omówienie najważniejszych wskaźników

PRAWO

Paweł Tuzinek, 29.03.2019

1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

 • jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • spółka cywilna,
 • osobowe spółki handlowe,
 • spółki kapitałowe,
 • pozostałe formy (spółdzielnia, EZIG, fundacje i stowarzyszenia).

2. Zasady reprezentacji w poszczególnych formach działalności i ich znaczenie

3. Forma działalności gospodarczej a sukcesja firmy

4. Odpowiedzialność przedsiębiorców i ich przedstawicieli

 • odpowiedzialność przedsiębiorcy jednoosobowego i sytuacja małżonka,
 • odpowiedzialność wspólników spółek,
 • odpowiedzialność członków zarządu,
 • odpowiedzialność pracowników, pełnomocników i innych osób.

5. Pojęcia z zakresu prawa gospodarczego w kontekście umów z importerami i pozostałymi kontrahentami, w tym: kwestia używania znaków towarowych

6. Upadłość

 • definicja pojęcia,
 • kto i w jakim terminie ma obowiązek zgłosić wniosek,
 • sankcje za niezachowanie terminu,
 • postępowanie upadłościowe – rodzaje i skutki.

7. Prawo cywilne w kontekście zawierania umów w obrocie gospodarczym, w tym z importerami i dostawcami

 • formy czynności prawnych: (forma dorozumiana, ustna, pisemna, akt notarialny, umowy, regulaminy), zawieranie umów drogą e-mailową,
 • treść podstawowych dokumentów towarzyszących zawieraniu umów handlowych,
 • podstawowe elementy umowy i załączniki do umów,
 • podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego: odsetki, przedawnienie (w tym nowe terminy), kary umowne, odszkodowania, zaliczka, zadatek, kaucja zwrotna,
 • zakres weryfikacji kontrahentów.

Daria Zawrotniak, 29/30.03.2019

RACHUNKOWOŚĆ, KAPITAŁ OBROTOWY, PŁYNNOŚĆ

Rola dyrektora finansowego w firmie dealerskiej. Nowe wyzwania

Modele funkcjonowania dyrektorów finansowych

Dyrektor finansowy pełniący funkcję członka zarządu

Dyrektor finansowy pełniący funkcję prokurenta:

 • rodzaje prokury i zasady jej udzielania,
 • czym różni się prokura od pełnomocnictwa zakres odpowiedzialności prokurenta.

Rachunkowość finansowa

Ustawa o rachunkowości

Procesy finansowo-księgowe

Plan kont dla biznesu dealerskiego

 • plan kont jako narzędzie do przygotowania informacji zarządczej,
 • kryteria, jakie musi spełniać,
 • uwzględnienie specyfiki i potrzeb konkretnej firmy dealerskiej,
 • dealerski plan kont a wymagania importerów,

Model prowadzenia księgowości oraz kadr i płac

Tradycyjny czy elektroniczny obieg dokumentów? Wdrożenie i opracowanie procedur

Zatwierdzenie, badanie i ogłoszenie sprawozdania finansowego

 • badanie bilansu,
 • sporządzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki i zawartość sprawozdania,
 • zasady wyboru biegłego rewidenta,
 • czy każda opinia biegłego rewidenta daje podstawy do podjęcia uchwały w przedmiocie podziału zysku? rodzaje opinii biegłego rewidenta,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego,
 • czy na spółce ciąży obowiązek ogłaszania sprawozdań finansowych, a jeżeli tak to, gdzie i w jakich przypadkach,
 • zakres dokumentów składanych obligatoryjnie przez spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego w związku z zakończeniem roku obrotowego,
 • forma złożenia sprawozdań,
 • sankcje za niedopełnienie ww. obowiązków wynikających z Ustawy o rachunkowości,
 • rozwiązywanie problemów w poszczególnych etapach procesu konsolidacji,
 • wewnętrzna sprawozdawczość finansowa (z podziałem na: autoryzacje, lokalizacje, działy).

Kapitały w spółkach

 • rodzaje kapitałów w spółce (zakładowy, zapasowy, rezerwowy),
 • tworzenie i zmiany wysokości kapitału zakładowego,
 • znaczenie kapitału zakładowego w relacjach z kontrahentami.

Kapitał obrotowy, należności, płynność

Omówienie zależności między poszczególnymi wskaźnikami, które mają wpływ na finanse firmy dealerskiej,

rachunek przepływów pieniężnych (Cash Flow),

dźwignia finansowa w firmie dealerskiej – przykłady oraz możliwość jej zastosowania,

efektywne zarządzanie kapitałem obrotowym – strategie biznesowe,

zarządzanie należnościami, zapasami i środkami pieniężnymi:

 • analiza przeterminowanych należności,
 • „miękka windykacja”,

zarządzanie kosztami:

 • finansowanie stoku,
 • wiekowanie magazynów,

polityka w zakresie wydatkowania pieniędzy.

ANALIZA FINANSOWA I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Daria Zawrotniak, 12/13.04.2019

Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa oraz zarządzanie księgowością

Jak na dealerstwo patrzy jego właściciel, a jak analityk bankowy?

 • analiza ilościowa,
 • analiza jakościowa,

Analiza wskaźnikowa jako podstawowe narzędzie analityczne:

 • wskaźniki rentowności,
 • wskaźniki płynności finansowej,iii.wskaźniki wypłacalności,
 • wskaźniki rynku kapitałowego,
 • dodatkowe specyficzne wskaźniki dla branży dealerskiej,

Audyt kluczowych kontraktów

Pozyskiwanie finansowanie / źródła finansowania

 • źródła i sposoby finansowania,
 • kredyt jako podstawowe źródło kapitału obcego,
 • najczęściej stosowane kowenanty kredytowe,
 • leasing - wady i zalety, leasing operacyjny i leasing finansowy,
 • pozostałe źródła finansowania działalności,
 • prezentacja bilansowa źródeł finansowania.

Prognozy finansowe, tworzenie biznesplanu

Zarządzanie wartością firmy

Źródła / składniki wartości firmy:

 • autoryzacje i związane z nimi obszary sprzedaży,
 • marka / znaki towarowe,
 • CRM,
 • know-how,
 • domeny i strony internetowe.

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Daria Zawrotniak, 24/25.05.2019

Prognozowanie i planowanie. Początkowy etap tworzenia budżetu

Prognoza jako wspomaganie procesów decyzyjnych:

 • czym jest?
 • wybór metodologii,
 • proces prognozowania,
 • istotne techniki prognozowania,

Planowanie:

 • czym jest?
 • funkcje,
 • planowanie i prognozowanie – różnice.

Zarządzanie kosztami

 • zarządzanie kosztami a cięcie kosztów – różnice,
 • rachunek i analiza kosztów - powiązanie ich z pozostałymi kosztami oraz przychodami firmy,
 • poprawa efektywności kosztowej (praca z dostawcami oraz działania wewnątrz organizacji),
 • cele krótko- i długookresowe,e.system informacji zarządczej,
 • motoryzacyjne wskaźniki wydajności (KPI), które umożliwią benchmarking i pomogą w zarządzaniu kosztami.

Budżetowanie

 • łączenie budżetu ze strategią firmy dealerskiej,
 • dobre praktyki do wykorzystania przy tworzeniu budżetu,
 • mój pierwszy budżet.

Rachunkowość i sprawozdawczość zarządcza z uwzględnieniem kontroli wewnętrznej

Kontroling – możliwe zastosowania

Rodzaje kontrolingu

Raportowanie:

 • analiza pozycji wynikowych,
 • prezentacja budżetu z uwzględnieniem potrzeb właściciela i osób zarządzających firmą,
 • tworzenie bazy sprawozdawczej,

Projektowanie rozwiązań informatycznych stanowiących wartość dodaną dla firmy dealerskiej:

 • Microsoft Excel,
 • połączenie z systemami DMS.

Realizacja i rozliczanie budżetu

 • wnioskowanie,
 • badanie odchyleń,
 • zarządzanie przez budżet.

Aktualizacja budżetu

 • przyczyny,
 • realizacja.

EXCEL W CODZIENNEJ PRACY DYREKTORA FINANSOWEGO

Piotr Majcher, 14.06.2019

Przygotowanie danych do analizy

 • poprawne wprowadzanie danych do Excela,
 • znajdowanie i oznaczanie niepoprawnych danych,
 • poprawianie danych przy użyciu mechanizmu znajdź/zamień,
 • poprawianie liczb przechowywanych jako tekst,
 • importowanie danych.

Analiza danych przy pomocy tabel przestawnych

 • wstawianie tabeli przestawnej,
 • zmienianie obliczeń wykonywanych w tabeli przestawnej,
 • formatowanie tabeli przestawnej,
 • filtrowanie i sortowanie w tabeli przestawnej.

Analiza i przekształcanie danych przy pomocy funkcji

 • najważniejsze funkcje do pracy z tekstem,
 • funkcje do tworzenia inteligentnych i warunkowych formuł – funkcje logiczne,
 • łączenie danych przy pomocy funkcji wyszukujących,
 • najpopularniejsze funkcje finansowe.

Graficzna prezentacja danych

 • przygotowanie danych do wykresów,
 • wstawianie i modyfikowanie wykresów.

FIRMA DEALERSKA W OTOCZENIU
MAKRO- I MIKROEKONOMICZNYM

Marek Zuber, 15.06.2019

Elementy mikro- i makrootoczenia firmy

Rynki finansowe

 • definicja,
 • podział.

Przegląd najważniejszych rynków finansowych i instrumentów finansowych

Najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne

 • omówienie,
 • wskazówki w zakresie ich interpretacji.

Czynniki wpływające na rynki finansowe

Jaki to wszystko ma związek z nami?

 • Przykłady praktyczne, np. emisje obligacji, zabezpieczanie ryzyka walutowego i stopy procentowej.

Co nas czeka? Prognozy dotyczące najbliższej i dalszej przyszłości

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pozostaw swój adres e-mail, a poinformujemy Cię o uruchomieniu zapisów i szczegółach Dealerskiej Akademii Dyrektorzy Finansowi Edycja 2020.

WYKŁADOWCY

Daria Zawrotniak

Z branżą motoryzacyjną związana od kilkunastu lat. W tym czasie zajmowała kluczowe dla dealerskiego biznesu stanowiska: główny księgowy, dyrektor finansowy, dyrektor zarządzający w kilku firmach dealerskich, dzięki czemu posiada szerokie spektrum wiedzy i znajomości biznesu nie tylko z pozycji finansów i księgowości. Posiada prestiżowy certyfikat Mercedes Benz Finance Manager. Obecnie związana z poznańską, wielomarkową Grupą Voyager.

Dysponuje ogromnym doświadczeniem w branży dealerskiej, które zdobył pracując na różnych stanowiskach w stacjach dealerskich w Polsce i zagranicą. Przez kilkanaście lat był związany z Grupą PGD, pełniąc między innymi role dyrektora generalnego i prezesa zarządu PGD. Obecnie – jako konsultant ASE Global – realizuje indywidualne konsultacje, programy naprawcze oraz projekty szkoleniowo-coachingowe dla właścicieli i kadry kierowniczej dealerstw w zakresie zarządzania poszczególnymi działami stacji dealerskiej.

Wojciech Kordalewski

Michał Wąsik

Dyrektor biura ASE Global w Polsce, odpowiedzialny także za rynek w Czechach i na Słowacji. Ekspert w dziedzinie Business Management rynku motoryzacyjnego. Swoje doświadczenie zdobywał, wdrażając nowoczesne systemy raportowania finansowego dla dealerów samochodowych. Obecnie prowadzi liczne kursy z zakresu zarządzania wskaźnikowego stacją dealerską – dedykowane właścicielom stacji oraz kierownikom poszczególnych działów.

Marta Szafarowska

W trakcie wieloletniej praktyki zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z branży leasingowej i motoryzacyjnej, a także producentów i dystrybutorów wyrobów akcyzowych, w tym w szczególności samochodów osobowych. Od 2014 r. prowadzi dedykowane szkolenia dla dealerskich księgowych odbywające się w ramach projektu Dealerska Akademia Podatkowa. Partner w firmie GEKKO Taxens Doradztwo Podatkowe.

Z Excelem pracuje od 18 lat, a szkolenia z tej aplikacji – również dla dealerów – prowadzi od 2007 r. Proste wytłumaczenie nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień to jego chleb powszedni. Od 2011 r. prowadzi kanał na YouTube, w których omawia problemy związane z Excelem. Od tego czasu opublikował ponad 800 filmów, które miesięcznie ogląda ponad 200 tys. użytkowników. Posiada certyfikaty potwierdzające jego doświadczenie i umiejętności związane z Excelem, w tym: Microsoft Certified Trainer i Microsoft Excel Expert.

Piotr Majcher

Radca prawny Związku Dealerów Samochodów niemal od początku istnienia tej organizacji. Ekspert i praktyk w dziedzinie prawa motoryzacyjnego, prawa konsumenckiego i prawa handlowego. Od 8 lat świadczy pomoc prawną polskim dealerom samochodów,odpowiadając na bieżące problemy prawne pojawiające się w naszej branży. Przez jego biurko przeszły praktycznie wszystkie nowe umowy dealerskie oraz ogromna większość dokumentów kierowanych do sieci dealerskich przez importerów, firmy ubezpieczeniowe, banki i inne podmioty. Na bieżąco uczestniczy w procesach tworzenia prawa,przygotowując opinie, stanowiska i postulaty w imieniu branży dealerskiej.

Paweł Tuzinek

Ekonomista i analityk rynków finansowych. Prowadzi działalność w zakresie zarządzania finansami, analizy przedsiębiorstw oraz sporządzania prognoz makroekonomicznych i rynkowych. Jego komentarze dotyczące kwestii gospodarczych i rynków walutowych regularnie ukazują się w polskich mediach. Był szefem doradców ekonomicznych premiera Marcinkiewicza, nagrodzonym prestiżową nagrodą „Polityczny doradca roku”. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako wykładowca w Akademii Toyoty. Gość specjalny ostatniej edycji Forum TOP100. Prywatnie pasjonat motoryzacji.

Marek Zuber

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Zjazd 1

Dealerskie źródła zysków
Michał Wąsik
9.03.2019

Zarządzanie wskaźnikowe w firmie dealerskiej (cz.1)
Wojciech Kordalewski
26.01.2019

Zjazd 2

Dzień 1

Dzień 2

Zarządzanie wskaźnikowe w firmie dealerskiej (cz.2)
Wojciech Kordalewski
08.03.2019

Podatki
Marta Szafarowska
25.01.2019

Prawo
Paweł Tuzinek
29.03.2019

Zjazd 3

Rachunkowość, kapitał obrotowy, płynność (cz.1)
Daria Zawrotniak
29.03.2019

Rachunkowość, kapitał obrotowy, płynność (cz.2)
Daria Zawrotniak
30.03.2019

Zjazd 4

Analiza finansowa i źródła finansowania (cz.1)
Daria Zawrotniak
12.04.2019

Analiza finansowa i źródła finansowania (cz.2)
Daria Zawrotniak
13.04.2019

Zjazd 5

Rachunkowość zarządzcza
Daria Zawrotniak
24.05.2019

Rachunkowość zarządzcza
Daria Zawrotniak
25.05.2019

Zjazd 6

Excel w codziennej pracy dyrektora finansowego
Piotr Majcher
14.06.2019

Dealer w otoczeniu makro- i mikroekonomicznym
Marek Zuber
15.06.2019

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Cena uczestnictwa:

9900 zł + VAT*

ZGŁASZAM UDZIAŁ

Akademia skierowana jest do:

- głównych księgowych, zyskujący wiedzę i umiejętności dyrektora finansowego
-dyrektorów finansowych, którzy rozwijają swoje kompetencje,
-właścicieli, członków zarządu, którzy samodzielnie zarządzają, finansami dealerstwa,

*Płatność może być realizowana jednorazowo lub w dwóch ratach.

Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2019 r. i potrwają do czerwca 2019 r. Łącznie odbędzie się 6 dwudniowych zjazdów, co daje 12 dni szkoleniowych.

Termin

Ograniczona liczba miejsc

Maksymalnie 20 firm dealerskich

Udział w szkoleniu obejmuje:

 • uczestnictwo w sześciu dwudniowych sesjach szkoleniowych
 • materiały szkoleniowe
 • lunch i serwis kawowy

Lokalizacja

Hotel Airport Okęcie****
Warszawa, ul. 17 Stycznia 24

DYREKTOR FINANSOWY W FIRMIE DEALERSKIEJ

Dyrektor finansowy to funkcja, której potrzebuje coraz większa liczba firm dealerskich. Zachęcamy do lektury artykułów na ten temat opublikowanych w miesięczniku „Dealer”.

Miesięcznik Dealer, Kwiecień 2017

Miesięcznik Dealer, Kwiecień 2017

PIERWSZA EDYCJA W OBIEKTYWIE

KONTAKT

Masz pytanie?
Zadzwoń lub napisz!

882 168 648

Jakub Konieczny